Forming prevascularized cell sheets and the expression of angiogenesis-related factors
Mo Jianling, He Shaoru, Feng Bowen, Jian Minqiao, Zhang Xiaohui, Liu Caisheng, Liang Yijing, Liu Yumei, Chen Liang, Zhou Haiyu, Liu Yanhui
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (22): 3479 -3486 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.3160