Application of tourniquet affects thickness of bone cement penetration in total knee arthroplasty: a meta-analysis
Song Min, Lu Chao, Chen Jin, Wu Gaoyi, Li Congcong, Li Anan, Ye Guozhu, Lin Wenzheng, Cai Yuning, Liu Wengang, Xu Weipeng
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (12): 1917 -1923 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.3790