Sensitivity and specificity of D-dimer in the diagnosis of chronic periprosthetic infection after hip replacement
Liu Yongyu, Xu Jingli, Lin Tianye, Wu Feng, Shen Chulong, Xiong Binglang, Zou Qizhao, Lai Qizhong, Zhang Qingwen
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (12): 1853 -1857 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.3787