Quantitative analysis of renal blood flow perfusion using contrast-enhanced ultrasound in rats with hemorrhagic shock during resuscitation
Zeng Zhen, Hu Jingwei, Li Xuan, Tang Linmei, Huang Zhiqiang, Li Mingxing
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (8): 1201 -1206 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.3054