Material selection, theoretical design and biomimetic function of artificial periosteum
Chang Wenliao, Zhao Jie, Sun Xiaoliang, Wang Kun, Wu Guofeng, Zhou Jian, Li Shuxiang, Sun Han
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (4): 600 -606 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2375