Lumbar spinal tuberculosis implanted with artificial bone with streptomycin sulfate and percutaneous pedicle screw under transforaminal endoscopy
Fu Shuanhu, Qin Kai, Lu Dahan, Qin Haibiao, Gu Jin, Chen Yongxi, Qin Haoran, Wei Jiading, Wu Liang, Song Quansheng
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (4): 493 -498 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2358