Effect of nanoparticles carrying chondroitin sulfate ABC on the migration of Schwann cells in a magnetic field
Gao Jianbo, Xia Bing, Li Shengyou, Yang Yujie, Ma Teng, Yu Peng, Luo Zhuojing, Huang Jinghui
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2020, (28): 4526 -4532 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2069