Effect of exercise-induced irisin on myocardial fibrosis
Yin Lian, Zhao Jin, Lei Xuemei, Li Miaomiao, Wang Kun, Zhang Tingran, Luo Jiong
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2020, (23): 3730 -3736 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2689