Comparison of short-term outcomes between unicompartmental knee arthroplasty and posterior cruciate ligament-retaining total knee arthroplasty
Han Mengguang, Qi Yusen, Han Zhen, Tian Weichao, Zhang Xingxu, Yang Yang ​
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2020, (15): 2329 -2334 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2602