Fibroblast growth factor-modified bone marrow mesenchymal stem cells promote functional recovery from traumatic brain injury
Li Xue-dong, Chen Jia-kang, Qin Jun, Mai Yong-jun, Xiao Zhen-yong
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2015, (45): 7279 -7285 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2015.45.012